Zwolnienia lekarskie, eZLA

Zwolnienia lekarskie, eZLA

31 stycznia, 2019 0 przez Łukasz Durajski

Najczęstsze problemy, jakie mogą towarzyszyć lekarzowi przy wystawianiu zwolnień lekarskich.

 

 

W związku z obowiązywaniem zwolnień lekarskich wystawianych elektronicznie mogłeś być już świadkiem, gdy w trakcie jego wystawiania przez lekarza, nagle system zaczął szwankować, co oznacza, że doszło do tzw. ” złośliwości rzeczy martwych” i za nic na świecie nie można go było wygenerować.

 

Jesteśmy również przekonane, że choć raz zdarzyło Ci się błagalnym wzrokiem prosić lekarza o wystawienie zwolnienia z datą wsteczną.

 

Możliwe również, że lekarz SOR po udzieleniu Ci pomocy “odesłał” Cię po zwolnienie lekarskie do lekarza rodzinnego chcąc zaoszczędzić czas i przeznaczyć go na udzielanie pomocy innemu pacjentowi.

 

Czy wiesz, że postępowanie lekarzy w ww. okolicznościach zostało uregulowane przez prawo?

 

Dziś przybliżymy Ci, w jaki sposób lekarz powinien zachować się w wymienionych sytuacjach, aby postępować zgodnie z oczekiwaniami ustawodawcy.

 

Zacznijmy od początku, czyli od wyjaśnienia, kto może orzec o czasowej niezdolności do pracy pacjenta.

 

Zgodnie z przepisami prawa taką osobą może być: lekarz, lekarz dentysta, felczer lub starszy felczer, którzy uzyskali stosowne upoważnienie od ZUS.

 

Ale mamy pomyślne wieści:)

Od września 2018 roku ww. osoby mogą udzielać upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy dla osób wykonujących zawód medyczny niebędących lekarzami, jeżeli utworzono dla nich tzw.profil informacyjny (tworzy się go za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Ma to na celu odciążenie lekarzy przed wykonywaniem czynności technicznych, by móc więcej czasu poświęcić na badanie pacjenta.

 

Pamiętaj, że lekarze ponoszą odpowiedzialnośćza skutki nieprawidłowego wystawienia zaświadczenia lekarskiego przez osobę upoważnioną przez siebie, zatem im też zależy aby zwolnienie zostało wystawione w sposób prawidłowy.

 

Kolejna rzecz, to konieczność przeprowadzeniu postępowania diagnostyczno-leczniczego przed stwierdzeniem niezdolności do pracy.

Lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Co do zasady, nie można orzec o czasowej niezdolności do pracy bez badania pacjenta.

Zatem lekarz nie powinien wystawić Ci zwolnienia lekarskiego na podstawie np. tylko przedstawionej dokumentacji medycznej, czy też ze względu na to, że masz bardzo piękne oczy 😉

 

I tutaj pojawia nam się odpowiedź związana z niewystawianiem zwolnień przez np. lekarzy SOR pomimo badania pacjentów i uznania, że są czasowo niezdolni do wykonywania pracy.

 

Niestety za nieprawidłowe należy uznać zaniechanie wystawienia zwolnień lekarskich takim pacjentom.Przepisy nakazują, abyzwolnienie lekarskie zostało wystawione bezpośrednio po zbadaniu pacjenta. Zatem nie można zaniedbać tej czynnościi przerzucić jej na innego lekarza. Lekarz sam winien wystawić zwolnienie lekarskie, oczywiście, gdy są ku temu podstawy.

 

Niemniej jeśli zdarzy się, że lekarz z SORu czy też np. z Izby Przyjęć nie wystawi dla Ciebie zwolnienia lekarskiego tylko „ odeśle” Cię do lekarza rodzinnego, to nie zdziw się, że lekarz ten ponownie będzie Cię badał zanim uzna, że jesteś faktycznie niezdolny do wykonywania pracy. Jest to jego obowiązek.

 

Skoro już wiesz, że lekarz powinien wystawić zwolnienie lekarskie po bezpośrednim zbadaniu pacjenta i nie powinien przerzucać tego obowiązku na innego lekarza – to przyszła kolej na wyjaśnienie, co w sytuacji, gdy system służący do generowania zwolnień odmawia posłuszeństwa a Ty już z niecierpliwością przebierasz nogami i chcesz wracać do domu.

 

W takich okolicznościach z pomocą przychodzi art. 55a ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 

Otóż jeśli wystawienie zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego nie jest możliwe, lekarz przekaże Ci zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowane z systemu teleinformatycznego, opatrzone podpisem i pieczątką. Jednym słowem otrzymasz zwolnienie w formie papierowej 😉

 

Następnie – w terminie 3 dni roboczych od dnia wystawienia takiego zaświadczenia lekarskiego, lekarz musi je zelektronizować. Jeśli problem trwa dłużej wówczas ma obowiązek zelektronizować zaświadczenie w ciągu trzech dni roboczych od ustania przyczyny.

 

Czasem może się też zdarzyć, że zaświadczenie lekarskie zostanie wystawione w sposób błędny. Wówczas po zauważeniu błędu (np. przez Ciebie, lekarza, pracodawcy czy też ZUS), lekarz ma również 3 dni, aby poinformować ZUS o ewentualnym stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym popełniono błąd albo – jeśli jest to konieczne – dodatkowo wystawić nowe zaświadczenie lekarskie, zawierające już prawidłowe dane i informacje.

 

Jeśli przekazanie ww. informacji w terminie 3 dni od dowiedzenia się o błędzie nie jest możliwe, np. z powodu braku dostępu do Internetu lub niemożności uwierzytelnienia informacji lub zaświadczenia lekarskiego, zaświadczenie powinno być przekazane w terminie 3 dni roboczych od ustania przyczyny uniemożliwiającej przekazanie.

 

Proste? 🙂

 

Na koniec pozostawiłyśmy zagadnienie dotyczące okresu zwolnienia lekarskiego.

 

Przepisy nie pozostawiają wątpliwości w tym zakresie, choć wiemy, że może nie jest to takie oczywiste.

 

Zgodnie z przepisami zaświadczenie lekarskie wystawia się na okres od dnia, w którym przeprowadzono badanie, lub od dnia bezpośrednio następującego po dniu badania.

 

Może ono być również wystawione na okres rozpoczynający się po dniu badania, nie później jednak niż czwartego dnia po dniu badania po spełnieniu pewnych warunków, tj.:

1) bezpośrednio po dniu badania przypadają dni wolne od pracy;

2) badanie jest przeprowadzane w okresie wcześniej orzeczonej czasowej niezdolności do pracy.

 

A co z datą wsteczną?

Czy jest to możliwe?

Tak, teoretycznie można wystawić zwolnienie lekarskie na okres nie dłuższy niż 3 dni poprzedzające dzień, w którym przeprowadzono badanie, jeżeli jego wyniki wykazują, że pacjent w tym okresie niewątpliwie był niezdolny do pracy.

 

UWAGA! W przypadku , gdy orzekanie o czasowej niezdolności do pracy odbywa się przez lekarza psychiatrę może ono obejmować okres wcześniejszy niż trzy dni przed badaniem, w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia zaburzeń psychicznych ograniczających zdolność ubezpieczonego do oceny własnego postępowania.

 

I teraz oczywista oczywistość, ale aby wyczerpać temat nie możemy o niej nie wspomnieć;)

 

Zaświadczenie lekarskie wystawia się na okres, w którym pacjent ze względu na jego stan zdrowia lub stan zdrowia członka rodziny powinien powstrzymać się od pracy, jednak nie dłuższy niż do dnia, w którym jest niezbędne przeprowadzenie ponownego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub członka rodziny.

 

 

Podstawy prawne:

 

  1. Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim ( Dz.U. 2015 poz. 2013)
  3. Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 z późn, zm.),
  4. Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152 z późn. zm.)

 

 

 

https://www.facebook.com/PrawnikLekarza/

https://www.instagram.com/prawniklekarza/